THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II
Hợp Nhứt & Chú Thích

 

MỤC LỤC

 

MỤC LỤC

 

Dương lịch - Âm lịch

Quyển - Bài

Ðấng giáng cơ

 

Lời Tựa

 

 

Bài 01

24-12-1925 (âl. 09-11-Ất Sửu)

I - Bài 01

Ðức Chí Tôn

Bài 02

03-01-1926 (âl.19-11-Ất Sửu)

I - Bài 02

Ðức Chí Tôn

Bài 03

20-02-1926 (âl. 08-01-Bính Dần)

I - Bài 03

Ðức Chí Tôn

Bài 04

23-02-1926  (âl. 11-01-Bính Dần)

I - Bài 04

Ðức Chí Tôn

Bài 05

25-02-1926 (âl. 13-01-Bính Dần)

I - Bài 05

Ðức Chí Tôn

Bài 06

13-03-1926 (âl. 29-01-Bính Dần)

I - Bài 06

Ðức Chí Tôn

Bài 07

07-04-1926 (âl. 25-02-Bính Dần)

I - Bài 07

Ðức Chí Tôn

Bài 08

08-04-1926 (âl. 26-02-Bính Dần)

I - Bài 08

Ðức Chí Tôn

Bài 09

22-04-1926 (âl. 11-03-Bính Dần)

I - Bài 09

Ðức Chí Tôn

Bài 10

24-04-1926 (âl. 13-03-Bính Dần)

I - Bài 10

Ðức Chí Tôn

Bài 11

25 -04-1926 (âl. 14-03-Bính Dần)

I - Bài 11

Ðức Chí Tôn

Bài 12

30-05-1926 (âl. 19-04-Bính Dần)

I - Bài 12

Ðức Chí Tôn

Bài 13

31-05-1926 (âl. 20-04-Bính Dần)

I - Bài 13

Ðức Chí Tôn

Bài 14

05-06-1926 (âl. 25-04-Bính Dần)

I - Bài 14

Ðức Chí Tôn

Bài 15

08-06-1926 (âl. 28-04-Bính Dần)

I - Bài 15

Ðức Chí Tôn

Bài 16

27-06-1926 (âl. 18-05-Bính Dần)

I - Bài 16

Ðức Chí Tôn

Bài 17

05-07-1926 (âl. 26-05-Bính Dần)

I - Bài 17

Ðức Chí Tôn

Bài 18

15-07-1926 (âl. 06-06-Bính Dần)

I - Bài 18

Ðức Chí Tôn

Bài 19

17-07-1926 (âl. 08-06-Bính Dần)

I - Bài 19

Ðức Chí Tôn

Bài 20

17-07-1926 (âl. 08-06-Bính Dần)

I - Bài 20

Ðức Chí Tôn

Bài 21

21-07-1926 (âl. 12-06-Bính Dần)

II - Bài 03

Ðức Chí Tôn

Bài 22

22-07-1926 (âl. 13-06-Bính Dần)

I - Bài 21

Ðức Chí Tôn

Bài 23

25-07-1926 (âl. 16-06-Bính Dần)

I - Bài 22

Ðức Chí Tôn

Bài 24

04-08-1926 (âl. 26-06-Bính Dần)

I - Bài 24

Ðức Chí Tôn

Bài 25

05-08-1926 (âl. 27-06-Bính Dần)

II - Bài 04

Ðức Chí Tôn

Bài 26

07-08-1926 (âl. 29-06-Bính Dần)

I - Bài 25

Ðức Chí Tôn

Bài 27

08-08-1926 (âl. 01-07-Bính Dần)

I - Bài 26

Ðức Chí Tôn

Bài 28

21-08-1926 (âl. 14-07-Bính Dần)

I - Bài 27

Ðức Chí Tôn

Bài 29

22-08-1926 (âl. 15-07-Bính Dần)

I - Bài 28

Ðức Chí Tôn

Bài 30

27-08-1926 (âl. 20-07-Bính Dần)

I - Bài 29

Ðức Chí Tôn

Bài 31

11-09-1926 (âl. 05-08-Bính Dần)

I - Bài 30

Ðức Chí Tôn

Bài 32

12-09-1926 (âl. 06-08-Bính Dần)

II - Bài 06

Ðức Chí Tôn

Bài 33

17-09-1926 (âl. 11-08-Bính Dần)

I - Bài 31

Ðức Chí Tôn

Bài 34

18-09-1926 (âl. 12-08-Bính Dần)

I - Bài 32

Ðức Chí Tôn

Bài 35

21-09-1926 (âl. 15-08-Bính Dần)

II - Bài 08

Phật Thích Ca

Bài 36

22-09-1926 (âl. 16-08-Bính Dần)

I - Bài 33

Ðức Chí Tôn

Bài 37

29-09-1926 (âl. 23-08-Bính Dần)

I - Bài 34

Ðức Chí Tôn

Bài 38

30-9-1926 (âl. 24-08-Bính Dần)

II - Bài 07

Ðức Chí Tôn

Bài 39

01-10-1926 (âl. 25-08-Bính Dần)

I - Bài 35

Ðức Chí Tôn

Bài 40

04-10-1926 (âl. 28-08-Bính Dần)

I - Bài 36

Ðức Chí Tôn

Bài 41

12-10-1926 (âl. 06-09-Bính Dần)

I - Bài 37

Ðức Chí Tôn

Bài 42

15-10-1926 (âl. 09-09-Bính Dần)

II - Bài 09

Ðức Chí Tôn

Bài 43

21-10-1926 (âl. 15-09-Bính Dần)

I - Bài 39

Ðức Chí Tôn

Bài 44

24-10-1926 (âl. 18-09-Bính Dần)

I - Bài 38

Ðức Chí Tôn

Bài 45

27-10-1926 (âl. 21-09-Bính Dần)

I - Bài 40

Ðức Chí Tôn

Bài 46

28-10-1926 (âl. 22-09-Bính Dần)

I - Bài 41

Ðức Chí Tôn

Bài 47

29-10-1926 (âl. 23-09-Bính Dần)

I - Bài 42

Ðức Chí Tôn

Bài 48

11-11-1926 (âl. 07-10-Bính Dần)

II - Bài 10

Ðức Chí Tôn

Bài 49

12-11-1926 (âl. 08-10-Bính Dần)

I - Bài 44

Ðức Chí Tôn

Bài 50

18-11-1926 (âl. 14-10-Bính Dần)

II - Bài 11

Ðức Chí Tôn

Bài 51

20-11-1926 (âl. 16-10-Bính Dần)

I - Bài 45

Ðức Chí Tôn

Bài 52

23-11-1926 (âl. 19-10-Bính Dần)

I - Bài 46

Ðức Chí Tôn

Bài 53

24-11-1926 (âl. 20-10-Bính Dần)

I - Bài 47

Ðức Chí Tôn

Bài 54

28-11-1926 (âl. 24-10-Bính Dần)

I - Bài 48

Ðức Chí Tôn

Bài 55

02-12-1926 (âl. 28-10-Bính Dần)

I - Bài 49

Lý Thái Bạch

Bài 56

06-12-1926 (âl. 02-11-Bính Dần)

I - Bài 50

Ðức Chí Tôn

Bài 57

08-12-1926 (âl. 04-11-Bính Dần)

II - Bài 12

Ðức Chí Tôn

Bài 58

09-12-1926 (âl. 05-11-Bính Dần)

I - Bài 51

Ðức Chí Tôn

Bài 59

11-12-1926 (âl. 07-11-Bính Dần)

II - Bài 13

Ðức Chí Tôn

Bài 60

12-12-1926 (âl. 08-11-Bính Dần)

II - Bài 14

Ðức Chí Tôn

Bài 61

13-12-1926 (âl. 09-11-Bính Dần)

I - Bài 52

Ðức Chí Tôn

Bài 62

14-12-1926 (âl. 10-11-Bính Dần)

II - Bài 15

Ðức Chí Tôn

Bài 63

15-12-1926 (âl. 11-11-Bính Dần)

I - Bài 53

Ðức Chí Tôn

Bài 64

17-12-1926 (âl. 13-11-Bính Dần)

I - Bài 54

Ðức Chí Tôn

Bài 65

19-12-1926 (âl. 15-11-Bính Dần)

I - Bài 55

Ðức Chí Tôn

Bài 66

19-12-1926 (âl. 15-11-Bính Dần)

I - Bài 56

Ðức Chí Tôn

Bài 67

20-12-1926 (âl. 16-11-Bính Dần)

I - Bài 57

Ðức Chí Tôn

Bài 68

24-12-1926 (âl. 20-11-Bính Dần)

I - Bài 58

Ðức Chí Tôn

Bài 69

24-12-1926 (âl. 20-11-Bính Dần)

I - Bài 74

Ðức Chí Tôn

Bài 70

27-12-1926 (âl. 23-11-Bính Dần)

I - Bài 59

Ðức Chí Tôn

Bài 71

Năm Bính Dần (1926)

II - Bài 01

Ðức Chí Tôn

Bài 72

Năm Bính Dần (1926)

II - Bài 02

Lý Thái Bạch

Bài 73

03-01-1927 (âl. 30-11-Bính Dần)

II - Bài 16

Ðức Chí Tôn

Bài 74

08-01-1927 (âl. 05-12-Bính Dần)

I - Bài 60

Ðức Chí Tôn

Bài 75

08-01-1927 (âl. 05-12-Bính Dần)

II - Bài 17

Ðức Chí Tôn

Bài 76

10-01-1927 (âl. 07-12-Bính Dần)

I - Bài 61

Ðức Chí Tôn

Bài 77

16-01-1927 (âl. 13-12-Bính Dần)

I - Bài 62

Lý Thái Bạch

Bài 78

17-01-1927 (âl. 14-12-Bính Dần)

I - Bài 63

Ðức Chí Tôn

Bài 79

18-01-1927 (âl. 15-12-Bính Dần)

I - Bài 65

Thần Hoàng B.C.

Bài 80

21-01-1927 (âl. 18-12-Bính Dần)

II - Bài 18

Ðức Chí Tôn

Bài 81

22-01-1927 (âl. 19-12-Bính Dần)

I - Bài 66

Ðức Chí Tôn

Bài 82

22-01-1927 (âl. 19-12-Bính Dần)

II - Bài 19

Ðức Chí Tôn

Bài 83

23-01-1927 (âl. 20-12-Bính Dần)

II - Bài 20

Ðức Chí Tôn

Bài 84

23-01-1927 (âl. 20-12-Bính Dần)

II - Bài 21

Ðức Chí Tôn

Bài 85

23-01-1927 (âl. 20-12-Bính Dần)

II - Bài 22

Ðức Chí Tôn

Bài 86

23-01-1927 (âl. 20-12-Bính Dần)

II - Bài 23

Ðức Chí Tôn

Bài 87

26-01-1927 (âl. 23-12-Bính Dần)

I - Bài 67

Ðức Chí Tôn

Bài 88

31-01-1927 (âl. 28-12-Bính Dần)

I - Bài 68

Ðức Chí Tôn

Bài 89

01-02-1927 (âl. 29-12-Bính Dần)

I - Bài 69

Ðức Chí Tôn

Bài 90

02-02-1927 (âl. 01-01-Ðinh Mão)

I - Bài 71

Ðức Chí Tôn

Bài 91

02-02-1927 (âl. 01-01-Ðinh Mão)

I - Bài 72

Lý Thái Bạch

Bài 92

02-02-1927 (âl. 01-01-Ðinh Mão)

I - Bài 70

Thg Ch.Pháp Tương

Bài 93

05-02-1927 (âl. 04-01-Ðinh Mão)

I - Bài 73

Lý Thái Bạch

Bài 94

 

II - Bài 05

Bát Nương

Bài 95

13-02-1927 (âl. 12-01-Ðinh Mão)

I - Bài 77

Ðức Chí Tôn

Bài 96

13-02-1927 (âl. 12-01-Ðinh Mão)

II - Bài 24

Ðức Chí Tôn

Bài 97

19-02-1927 (âl. 18-01-Ðinh Mão)

I - Bài 78

Ðức Chí Tôn

Bài 98

19-02-1927 (âl. 18-01-Ðinh Mão)

II - Bài 25

Tam Trấn O.N.

Bài 99

19-02-1927 (âl. 18-01-Ðinh Mão)

II - Bài 26

Ðức Chí Tôn

Bài 100

20-02-1927 (âl. 19-01-Ðinh Mão)

II - Bài 27

Ðức Chí Tôn

Bài 101

20-02-1927 (âl. 19-01-Ðinh Mão)

I - Bài 76

Ðức Chí Tôn

Bài 102

21-02-1927 (âl. 20-01-Ðinh Mão)

II - Bài 28

Ðức Chí Tôn

Bài 103

28-02-1927 (âl. 27-01-Ðinh Mão)

II - Bài 29

Lý Thái Bạch

Bài 104

01-03-1927 (âl. 28-01-Ðinh Mão)

I - Bài 79

Ðức Chí Tôn

Bài 105

02-03-1927 (âl. 29-01-Ðinh Mão)

II - Bài 30

Lý Thái Bạch

Bài 106

03-03-1927 (âl. 30-01-Ðinh Mão)

II - Bài 31

Ðức Chí Tôn

Bài 107

03-03-1927 (âl. 30-01-Ðinh Mão)

II - Bài 32

Ðức Chí Tôn

Bài 108

05-03-1927 (âl. 02-02-Ðinh Mão)

I - Bài 80

Ðức Chí Tôn

Bài 109

05-03-1927 (âl. 02-02-Ðinh Mão)

II - Bài 33

Quan Âm B.T.

Bài 110

05-03-1927 (âl. 02-02-Ðinh Mão)

II - Bài 34

Ðức Chí Tôn

Bài 111

07-03-1927 (âl. 04-02-Ðinh Mão)

II - Bài 35

Ðức Chí Tôn

Bài 112

05-04-1927 (âl. 04-03-Ðinh Mão)

I - Bài 81

Ðức Chí Tôn

Bài 113

12-04-1927 (âl. 11-03-Ðinh Mão)

I - Bài 82

Ðức Chí Tôn

Bài 114

15-04-1927 (âl. 14-03-Ðinh Mão)

I - Bài 83

Ðức Chí Tôn

Bài 115

20-04-1927 (âl. 19-03-Ðinh Mão)

I - Bài 84

Lý Thái Bạch

Bài 116

27-05-1927 (âl. 27-04-Ðinh Mão)

I - Bài 85

Ðức Chí Tôn

Bài 117

29-05-1927 (âl. 29-04-Ðinh Mão)

I - Bài 86

Lý Thái Bạch

Bài 118

01-06-1927 (âl. 02-05-Ðinh Mão)

I - Bài 87

Ðức Chí Tôn

Bài 119

Tháng 7-1927 (âl. tháng 6-Ðinh Mão)

I - Bài 88

Ðức Chí Tôn

Bài 120

12-09-1927 (âl. 17-08-Ðinh Mão)

II - Bài 37

Lý Thái Bạch

Bài 121

17-09-1927 (âl. 22-08-Ðinh Mão)

II - Bài 38

Ðức Chí Tôn

Bài 122

26-10-1927 (âl. 01-10-Ðinh Mão)

II - Bài 39

Ðức Chí Tôn

Bài 123

27-10-1927 (âl. 02-10 Ðinh Mão)

II - Bài 40

Ðức Chí Tôn

Bài 124

29-11-1927 (âl. 06-11-Ðinh Mão)

II - Bài 41

Ðức Chí Tôn

Bài 125

Năm 1927 (Cuối năm Ðinh Mão)

II - Bài 42

Ðức Chí Tôn

Bài 126

03-02-1928 (âl. 12-01-Mậu Thìn)

II - Bài 44

Ðức Chí Tôn

Bài 127

19-03-1928 (âl. 28-01-Mậu Thìn)

II - Bài 45

Lý Thái Bạch

Bài 128

02-04-1928 (âl. 12-02nh-Mậu Thìn)

II - Bài 47

Ðức Chí Tôn

Bài 129

15-04-1928 (âl. 25-02nh-Mậu Thìn)

II - Bài 48

Ðức Chí Tôn

Bài 130

16-04-1928 (âl. 26-02nh-Mậu Thìn)

II - Bài 49

Ðức Chí Tôn

Bài 131

23-04-1928 (âl. 04-03-Mậu Thìn)

II - Bài 50

Thanh Tâm

Bài 132

29-04-1928 (âl. 10-03-Mậu Thìn)

II - Bài 46

Ðức Chí Tôn

Bài 133

22-06-1928 (âl. 05-05-Mậu Thìn)

II - Bài 51

Ðức Chí Tôn

Bài 134

28-06-1928 (âl. 11-05-Mậu Thìn)

II - Bài 52

Ðức Chí Tôn

Bài 135

18-07-1928 (âl. 02-06-Mậu Thìn)

II - Bài 54

Chơn Cực L.S.

Bài 136

20-07-1928 (âl. 04-06-Mậu Thìn)

II - Bài 53

Tiêu Sơn Ð.S.

Bài 137

28-07-1928 (âl. 12-06-Mậu Thìn)

II - Bài 55

Ðức Chí Tôn

Bài 138

05-08-1928 (âl. 20-06-Mậu Thìn)

II - Bài 56

Ðức Chí Tôn

Bài 139

Năm 1928 (Mậu Thìn)

II - Bài 43

Nhàn Âm Ð.T.

Bài 140

Năm 1928 (Mậu Thìn)

II - Bài 57

Ðức Chí Tôn

Bài 141

Năm 1928 (Mậu Thìn)

II - Bài 58

Ðức Chí Tôn

Bài 142

Năm 1928 (Mậu Thìn)

II - Bài 59

Ðức Chí Tôn

Bài 143

18-01-1927 (âl. 15-12-Bính Dần)

II - Bài 60

Ðức Chí Tôn

Bài 144

Năm 1928 (Mậu Thìn)

II - Bài 61

Ðức Chí Tôn

Bài 145

10-02-1929 (âl. 01-01-Kỷ Tỵ)

II - Bài 62

Ðức Chí Tôn

Bài 146

16-04-1929 (âl. 07-03-Kỷ Tỵ)

II - Bài 63

Ðức Chí Tôn

Bài 147

11-01-1930 (âl. 12-12- Kỷ Tỵ)

II - Bài 64

Ðức Chí Tôn

Bài 148

07-02-1930 (âl. 09-01-Canh Ngọ)

II - Bài 65

Ðức Chí Tôn

Bài 149

12-04-1930 (âl. 14-03-Canh Ngọ)

II - Bài 66

Nhàn Âm Ð.T.

Bài 150

21-04-1930 (âl. 23-03-Canh Ngọ)

II - Bài 67

Ðức Chí Tôn

Bài 151

08-06-1930 (âl. 12-05-Canh Ngọ)

II - Bài 68

Quan Thánh

Bài 152

08-06-1930 (âl. 12-05-Canh Ngọ)

II - Bài 69

Nhàn Âm Ð.T.

Bài 153

10-06-1930 (âl. 14-05-Canh Ngọ)

II - Bài 70

Lý Thái Bạch

Bài 154

24-12-1930 (âl. 05-11-Canh Ngọ)

II - Bài 71

Lý Thái Bạch

Bài 155

26-04-1931 (âl. 09-03-Tân Mùi)

II - Bài 72

Ðức Chí Tôn

Bài 156

01-08-1931 (âl. 18-06-Tân Mùi)

II - Bài 73

Lý Thái Bạch

Bài 157

23-12-1931 (âl. 15-11-Tân Mùi)

II - Bài 74

Ðức Chí Tôn

Bài 158

20-03-1932 (âl. 14-02-Nhâm Thân)

II - Bài 75

Nguyệt Tâm C.N.

Bài 159

11-1932 (âl, 10-Nhâm Thân)

II - Bài 76

Bát Nương

Bài 160

11-04-1933 (âl. 17-03-Quí Dậu)

II - Bài 78

Quan Âm B.T.

Bài 161

21-04-1933 (âl. 27-03-Quí Dậu)

II - Bài 79

Quan Âm B.T.

Bài 162

08-05-1933 (âl. 14-04-Quí Dậu)

II - Bài 80

Quan Âm B.T.

Bài 163

26-05-1933 (âl. 03-05-Quí Dậu)

II - Bài 81

Nguyệt Tâm C.N.

Bài 164

12-02-1934 (âl. 29-12-Quí Dậu)

II - Bài 77

Bát & Lục Nương

Bài 165

21-05-1934 (âl. 09-04-Giáp Tuất)

II - Bài 82

Thất Nương

Bài 166

20-07-1934 (âl. 09-06-Giáp Tuất)

II - Bài 83

Ðức Chí Tôn

Bài 167

24-08-1934 (âl. 15-07-Giáp Tuất)

II - Bài 84

Cao Thg. Phẩm

Bài 168

25-08-1934 (âl. 16-07-Giáp Tuất)

II - Bài 85

Thái thượng Ð.T.

Bài 169

13-11-1935 (âl. 18-10-Ất Hợi)

II - Bài 86

Lý Thái Bạch

 

[ Hình Bìa ]

Last changed: 27-07-2003