CHÚ GIẢI KINH TẬN ĐỘ
THIÊN VÂN Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA

CHƯƠNG THỨ CHÍN

 VÃNG SANH THẦN CHÚ

 I.-KINH VĂN:

Vãng Sanh Thần Chú

         Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tì, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì, A Di Rị Đa, Tì Ca Lan Đế, A Di Rị Đa, Tì Ca Lan Đa, Dà Di Nị, Dà Dà Na, Chỉ Đa Ca Lệ, Ta Bà Ha.

 

II.-VIẾT RA CHỮ HÁN:

       , , , , , , , , , , , , .

 

III.-CHÚ GIẢI:1

          Vãng : Đi, đã qua. Chỉ sự qua đời, chết.

         Sanh : Sống.

         Vãng sanh 往 生: Chuyển sanh vào một thế giới khác.

         Theo Phật giáo phái Tịnh độ tông, người ta tu hành khi chết được chuyển sanh qua một thế giới khác gọi là Cực Lạc Quốc của Đức A Di Đà Phật, nơi ấy rất sung sướng, hạnh phúc và an vui.

         Thần chú 神 咒: Hay Chân ngôn 真 言, còn gọi là mật chú 密 咒, linh ngữ 靈 語. Tiếng Phạn là Mantra, hay Dharani (Thường thì Dharani dài hơn Mantra), có nghĩa là tổng trì, tức là sự nắm giữ các pháp. Chân ngôn hay Thần chú là những lời bí mật của chư Phật không nói rõ ra bằng lời. Những câu Thần chú là một chuổi âm vận chứa đựng năng lực huyền bí, nên khi trì tụng có thể diệt trừ khổ ách, tiêu tai giải nạn, hộ trì tâm linh một cách kỳ diệu, không thể nào nghĩ bàn được.

         Thần chú là những âm thanh do chư Phật, Bồ Tát nói ra trong tâm giác ngộ, nên khi trì tụng, chúng ta cũng có thể tương ưng với tâm ấy của các Đấng.

         Thần chú là những âm thanh bí mật được phát sinh trong lúc ngồi Thiền, những mật ngữ này có hiệu lực rất linh nghiệm.

         Thần chú tuy là một chuổi âm thanh nhưng trong đó hàm chứa những rung động tâm linh, nhằm phô diễn cái thực tánh nằm ngoài các đối đãi nhị nguyên. nên khi trì niệm một cách thành tâm sẽ có một uy lực khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong nội tâm.

         Thần chú đóng vai trò đặc biệt và quan trọng trong Kim Cương thừa của Phật giáo Tây Tạng, là một phương tiện để hộ trì, bảo vệ tâm hầu tiến đến giải thoát.

         Theo Phật giáo Việt Nam, các Đạo sư thấy không cần thiết phải giải thích ý nghĩa của những câu Thần chú hay mật chú, vì nghĩ rằng Thần chú không phải là cái để tìm hiểu, mà là để trụ tâm trì tụng, hầu có sự cảm ứng với chư Phật và Bồ Tát.

            Tóm lại, Vãng sanh Thần chú là một bài chú gồm những mật ngữ để cầu nguyện A Di Đà Phật cứu độ cho Chơn linh người chết được vãng sanh về Cõi Cực Lạc.

Tiếp theo >

Top of Page

      HOME